Księga Handlowa

Prowadzenie Księgi Handlowej.

W ramach prowadzenia Księgi Handlowej, proponujemy:
  • opracowanie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont,
  • ewidencjonowanie dokumentów księgowych i zdarzeń gospodarczych w Księdze Handlowej,
  • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży - dla celów podatku VAT,
  • prowadzenie obowiązkowych ewidencji,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT,
  • zamknięcie roku obrachunkowego,
  • sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej,
  • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego.